tirsdag 28. april 2015

Ny blogg og webportal for Vest-Telemarkbiblioteka
Biblioteka i Vest-Telemark har fått utviklingsmidlar frå Nasjonalbiblioteket for å bli meir synlege, både i det verkelege livet og digitalt.  Gjennom prosjekta Endring må til og Lett på nett har vi fått logo - vår skeive B – og designpakke som vi har brukt vidare i arbeidet med ein felles nettportal.


Vår nye nettportal finn du på URL: http://vest-telemark.webloft.no/

 

Vi vonar at vår nye portal vil bli til nytte og glede for brukarane i Vest-Telemark. Vi håpar du vil besøke portalen ofte. Gje oss gjerne tilbakemelding på grensesnitt og innhald slik at vi kan bli enno betre!
Den "gamle" bloggen du er på no vil ikkje bli oppdatert.


Målsetninga har vore: 

  • Betre informasjon om biblioteka og bibliotektilboda
  • Lett tilgang for brukarane til elektroniske tenester og biblioteknyheiter
  • Gjere bibliotektenestene meir synlege på nettet
Om informasjonsportalen for Vest-Telemarkbiblioteka


Det har vore mykje å ta stilling til i dette prosjektarbeidet.  I portalen vår ynskte vi oss m.a. søkjefunksjonar, vidareføring av bloggen vår og høve til å legge ut bokomtaler og nyheiter frå biblioteka. I løpet av den tida vi har jobba for å få ting på plass har Telemarksbiblioteket gått i gang med å lage ein felles bibliotekportal for heile fylket.  Det skjer i samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek via Webloft.no. 

Webløft – bibliotekenes egen nettløsning
bygger på programmet Wordpress.  Vår nye portal er basert på dette utviklingsarbeidet og vi er med i fylkesportalen på line med dei andre biblioteka.  Vi har altså hatt god hjelp frå både Telemark og Buskerud fylkesbibliotek, men for at vi skulle få gjennomført vårt prosjekt etter tidsplanen tok vi kontakt med eit firma som har spesialisert seg på Wordpress.  Det er Nordweb som har utvikla sidene våre slik dei er no. Vi er svært nøgde med resultatet og jobben dei har gjort, men utviklingsarbeidet vil fortsette. Målet er at brukarane våre blir nøgde både med grensesnitt, funksjonar og innhald.


 
Fakta om Webløft:

Webløft - Bibliotekas eigen nettløysning er eit samarbeidsprosjekt mellom Buskerud, Akershus, Telemark, Østfold, Vestfold og Finnmark fylkeskommunar.

Prosjektet har mottatt prosjekt- og utviklingsmidlar frå Nasjonalbiblioteket til eit to-årig prosjekt frå 16.03.2015 - 16.03.2017

Webløft er alt den største aktøren på marknaden når det gjeld dedikerte websider til norske bibliotek

Alt som vert utvikla i og av Webløft skal være ope og lisensierast med Gnu Public License 3 for å sikre at flest mogeleg kan ha nytte av det vi gjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar